Výpočet základu dane z príjmov a poznámky pre malé účtovné jednotky

Praktická pomôcka pre transformáciu výsledku hospodárenia na základ dane a editovateľné dokumenty poznámok účtovnej závierky malej účtovnej jednotky. Pomôcky Vám zjednodušia a urýchlia prácu pri zostavovaní daňového priznania a účtovnej závierky.

Dostupnosť tovaru:
Predaj skončil
Obj. číslo:
SAB5
Formát
Pomôcka a šablóna

27,60 € s DPH 23,00 € bez DPH

Výpočet základu dane z príjmov a poznámky pre malé účtovné jednotky

Aké pomôcky obsahuje tento produkt?

Tento produkt obsahuje tri dokumenty:

 • pomôcku pre transformáciu výsledku hospodárenia na základ dane (formát Excel),
 • poznámky účtovnej závierky malej účtovnej jednotky (formát Word),
 • poznámky účtovnej závierky malej účtovnej jednotky (formát Excel).

Pomôcky urýchlia prácu a predídu zbytočným chybám.

Aký softvér je potrebný pre správne fungovanie produktov?

Pre zabezpečenie správneho fungovania produktov je potrebné mať nainštalovaný Microsoft Excel verziu 2010 alebo vyššiu a Microsoft Word verziu 2007 a vyššiu. Súbory sú komprimované v *.zip formáte.

Pomôcka pre transformáciu výsledku hospodárenia na základ dane za rok 2015

Okrem transformácie výsledku hospodárenia na základ dane táto šikovná pomôcky vypočíta splatnú daň z príjmov (so zohľadnením daňovej licencie) a preddavky na daň z príjmov na nasledujúce zdaňovacie obdobie.

V pomôcke nájdete:

 • tabuľku pre úpravu výsledku hospodárenia zisteného v účtovníctve na základ dane za zdaňovacie obdobie roku 2015,
 • zoznam pripočítateľných položiek k základu dane s odkazom na zákon o dani z príjmov,
 • zoznam odpočítateľných položiek k základu dane s odkazom na zákon o dani z príjmov,
 • výpočet rozdielu medzi účtovnými odpismi a daňovými odpismi,
 • výpočet položky zvyšujúcej základ dane pri odpisovaní luxusných osobných automobilov,
 • výpočet položky zvyšujúcej základ dane pri prenajatých luxusných osobných automobiloch,
 • výpočet položky zvyšujúcej základ dane pri členských príspevkoch vyplývajúcich z nepovinného členstva,
 • výpočet položky zvyšujúcej základ dane pri alkoholických nápojoch poskytovaných ako reklamný predmet,
 • rekapitulácia súm k zostaveniu daňového priznania po jednotlivých riadkoch,
 • rozpis položiek, ktoré vstupujú do riadku 180 daňového priznania,
 • rozpis položiek, ktoré vstupujú do riadku 290 daňového priznania.

Poznámky účtovnej závierky malej účtovnej jednotky za rok 2015

Opatrenie Ministerstva financií SR upravuje len obsahovú náplň poznámok účtovnej závierky malej účtovnej jednotky. Rozhodnutie, akým spôsobom budú spracované, ponecháva na účtovnú jednotku.

Poznámky účtovnej závierky malej účtovnej jednotky sú dostupné v dvoch formátoch:

 • ako textový dokument vo Worde a
 • ako tabuľkový dokument v Exceli (s automatickými výpočtami).

Sú plnohodnotnou súčasťou účtovnej závierky malej účtovnej jednotky.

Kto je autorom pomôcok?

Autorom pomôcky pre transformáciu výsledku hospodárenia a poznámok účtovnej závierky malej účtovnej jednotky je daňový poradca Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.