Daň z motorových vozidiel za rok 2015

Daň z motorových vozidiel prešla od roku 2015 viacerými zásadnými zmenami. Zmenil sa spôsob výpočtu sadzby dane a celkovej dane z motorových vozidiel a k novinkám patrí aj zmena v správe dane z motorových vozidiel, ktorú bude vykonávať daňový úrad v sídle daňovníka.

Dostupnosť tovaru:
Predaj skončil
Obj. číslo:
VID2
Formát
Videoškolenie

24,00 € s DPH 20,00 € bez DPH

Daň z motorových vozidiel za rok 2015

 

Daň z motorových vozidiel a daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015

Videoškolenie predstavuje prierez novým zákonom č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Približne za jeden a pol hodiny sa dozviete ako jednotlivé legislatívne zmeny aplikovať napríklad pri zisťovaní základu dane a sadzby dane, výpočte dane a preddavkov na daň z motorových vozidiel alebo pri vyplňovaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2015. Za významný a krok zásadne zjednodušujúci administratívne povinnosti daňovníkov považujeme zrušenie väzby na miesto evidencie vozidla pri určovaní miestnej príslušnosti daňového úradu. Dozviete sa aj to, komu sa po novom platí daň z motorových vozidiel a aké je nové číslo účtu pre platenie dane a preddavkov. Na záver videoškolenia sme pripravili dve kompletne vyplnené vzorové daňové priznania (videonávody), ktoré spolu zahŕňajú osem vozidiel rôzneho typu. Päť vozidiel v prípade daňového priznania s.r.o. a tri vozidlá v prípade daňového priznania živnostníka.

Aký formát má videoškolenie k dani z motorových vozidiel za rok 2015?

Videoškolenie je k dispozícii cez webové rozhranie umiestnené v našom eshope. Je spracované formou praktického videa, ktoré má formu slidov doplnených o výklad lektorov. Výhodou takejto formy je možnosť rýchlo pomocou fulltextového vyhľadávania nájsť konkrétnu tému, ku ktorej sa chce poslucháč v budúcnosti opätovne vrátiť. Na prehratie školenia potrebujete pripojenie na internet, internetový prehliadač a nainštalovanú najnovšiu verziu Adobe Flash Player.

Ako pracovať s našimi videoškoleniami sa dozviete v nasledovnom inštruktážnom videu.

 

Čo obsahuje videoškolenie o dani z motorových vozidiel za rok 2015?

Videoškolenie obsahuje tieto témy týkajúce sa dane z motorových vozidiel:

 1. sumarizácia zmien, ktoré priniesol nový zákon o dani z motorových vozidiel od roku 2015,
 2. určenie vozidiel, za ktoré sa platí daň (čo je a čo nie je predmetom dane z motorových vozidiel),
 3. oslobodenie od dane z motorových vozidiel a jeho uplatnenie v daňovom priznaní,
 4. určenie osôb, ktoré sú daňovníkom dane z motorových vozidiel,
 5. vymedzenie zdaňovacích období pre daň z motorových vozidiel,
 6. osoby, ktoré podávajú daňové priznanie k dani z motorových vozidiel,
 7. lehoty na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel,
 8. lehoty splatnosti dane z motorových vozidiel,
 9. vznik a zánik daňovej povinnosti,
 10. zistenie základu dane z motorových vozidiel,
 11. určenie sadzby dane a/alebo sadzieb dane z motorových vozidiel,
 12. úprava sadzby dane a/alebo sadzieb dane z motorových vozidiel,
 13. výpočet celoročnej alebo pomernej časti dane z motorových vozidiel,
 14. určenie daňového úradu, ktorému podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a zaplatiť daň z motorových vozidiel,
 15. spôsob označovania a platenia dane z motorových vozidiel,
 16. výpočet predpokladanej dane z motorových vozidiel,
 17. určenie vzniku povinnosti platiť preddavky na daň z motorových vozidiel, výpočet preddavkov na daň z motorových vozidiel,
 18. určenie daňového úradu, ktorému platiť preddavky na daň z motorových vozidiel, spôsob označovania a platenia preddavkov na daň z motorových vozidiel,
 19. vyplňovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel s.r.o. (nákladný automobil, osobný automobil, motocykel, hybridný automobil, elektromobil),
 20. vyplňovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel živnostníka (nákladný automobil - ťahač, prípojné vozidlo - náves výmenných nadstavieb, prípojné vozidlo - cisternový náves).

Videoškolenie obsahuje množstvo vzorových príkladov.

Pre koho je videoškolenie o dani z motorových vozidiel za rok 2015 určené?

Videoškolenie je určené pre:

 • podnikateľov, ktorí na podnikanie používajú motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo (napr. živnostníci, fyzické osoby podnikajúce v cestnej doprave, obchodné spoločnosti),
 • zamestnancov uvedených podnikateľov (ekonómky alebo ekonómovia), ktorí sú zodpovední za agendu súvisiacu s vozidlami používanými na podnikanie,
 • účtovníčky, účtovníkov a účtovné firmy.

Právny stav, ku ktorému je videoškolenie spracované

Videoškolenie je spracované k právnemu stavu platnému k 1.1.2016.

Kto je autorom videoškolenia o dani z motorových vozidiel za rok 2015?

Autormi videoškolenia a lektormi sú Ing. Veronika Dubielová, PhD., daňová poradkyňa a spolumajiteľka spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. a Ing. Ján Benko, expert na problematiku zdaňovania v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.

Zoznam autorov

Ing. Veronika Dubielová, PhD.