Účtovné metódy odpisovania podľa slovenskej právnej úpravy

| 28.05.2011
Účtovné metódy odpisovania podľa slovenskej právnej úpravy

Pre účtovnú jednotku je stanovenie vhodnej metódy odpisovania zložitý proces, pretože už pri zaradení dlhodobého hmotného majetku musí stanoviť jeho skutočné opotrebenie.

Účtovné odpisy si môže účtovná jednotka stanoviť niekoľkými spôsobmi: 1. sadzby účtovných odpisov si určí percentom z obstarávacej ceny (reprodukčnej obstarávacej ceny, vlastných nákladov) dlhodobého hmotného majetku v závislosti od doby životnosti, t. j. časové odpisy; 2. výšku účtovných odpisov si môže určiť podľa dosiahnutých výkonov v príslušnom roku k celkovým predpokladaným výkonom, ktoré očakáva od dlhodobého hmotného majetku v priebehu jeho životnosti – ide o výkonové odpisy.

Časové odpisy

Pri aplikácií časovej metódy odpisovania je pre účtovnú jednotku potrebné stanoviť dobu používania dlhodobého hmotného majetku. V praxi sú časové odpisy najpoužívanejšie. Časová metóda odpisovania sa používa dvomi spôsobmi:

 • lineárna (rovnomerná) metóda odpisovania,
 • variabilná metóda odpisovania.

Časová lineárna (rovnomerná) metóda odpisov


Účtovné jednotky najbežnejšie volia túto metódu odpisovania, pretože je veľmi jednoduchá a prehľadná. Ako už vyplýva z názvu rovnomernej metódy odpisy sú rovnaké počas celej doby odpisovania. Na výpočet ročného rovnomerného odpisu použijeme vzorec:

ročný odpis = obstarávacia cena / doba odpisovania v rokoch

 

Výšku odpisov je možné vypočítať aj pomocou odpisového percenta. Tu si účtovná jednotka stanoví percento, ktoré bude ročne odpisovať. Odpisové percento vypočíta na základe vzorca:

% rovnomerného ročného odpisu = 100 / doba odpisovania v rokoch

Výhodou lineárnej metódy odpisovania je jednoduchosť výpočtov odpisov, rovnomerné zaťaženie nákladov počas celkovej doby odpisovania. Nevýhodou tejto metódy býva nevhodne stanovená doba životnosti, pretože potom odpisy nevyjadrujú skutočné opotrebenie dlhodobého hmotného majetku.

Na lepšie pochopenie výpočtov jednotlivých metód, či už z účtovného alebo daňového hľadiska budeme používať jedno zadanie príkladu, ktoré budeme v prípade potrieb obmieňať. Základné zadanie príkladu je nasledovné: Účtovná jednotka obstarala dňa 12.6. 2011 stroj na výrobu textílií vo výške 8 936,00 eur. Náklady spojené s dopravou a zavedením do užívania sú vo výške 24,00 eur. Účtovná jednotka predpokladá dobu životnosti na 4 roky a stroj začala odpisovať od mesiaca zaradením do užívania, ktorým je júl 2011.

Výpočet rovnomerného odpisu:

Obstarávacia cena je vo výške 8960,00 eur (8936,00 + 24,00).
Mesačný odpis je vo výške 186,67 eur (8960 : 48 ) mesačný odpis je zaokrúhlený matematicky na dve desatinné miesta.

Rok Doba odpisovania Ročný účtovný odpis Zostatková cena - účtovná
2011 6 mesiacov 1 120,02 7 839,98
2012 12 mesiacov 2 240,04 5 599,94
2013 12 mesiacov 2 240,04 3 359,90
2014 12 mesiacov 2 240,04 1 119,86
2015 6 mesiacov 1 119,86 0

 

Časová variabilná metóda odpisovania

Táto metóda odpisovania je menej častá, ale na rozdiel od rovnomernej časovej metódy vyjadruje lepšie skutočné opotrebenie dlhodobého hmotného majetku, a to v takých prípadoch keď je opotrebenie na začiatku alebo na konci doby životnosti rozdielne. Z uvedeného vyplýva, že poznáme dva druhy časových variabilných odpisov:

 • klesajúce (degresívne) odpisy a
 • rastúce (progresívne) odpisy.

Tieto odpisy zvyčajne rastú resp. klesajú buď aritmetickým alebo geometrickým radom.

 

Klesajúce (degresívne) odpisy

Aj pri tejto metóde môžeme už z názvu vydedukovať, ako sa bude vyvíjať výška odpisov počas odpisovania. Odpisy budú v prvých rokoch najvyššie a počas ďalších budú klesať. Takéto odpisovanie sa využíva pri dlhodobom hmotnom majetku ako je napríklad výpočtová technika. Tá v prvých rokoch nepotrebuje skoro žiadne opravy a pracuje presne a najvýkonnejšie. Naproti tomu v posledných rokoch stúpa jej poruchovosť, čo vyžaduje zvýšené náklady a tým klesá aj jej výkon. Použitím tejto metódy sa teda už v prvých rokoch získajú prostriedky na získanie nového majetku, poprípade na obnovu starého dlhodobého hmotného majetku. Predpokladom degresívneho odpisovanie je každoročne vyššie znehodnotenie hodnoty majetku, preto tomu musí nasvedčovať aj výška odpisov.

Výpočet klesajúceho odpisu, ktorý klesá aritmetickým radom:

Účtovná jednotka si pri tomto spôsobe výpočtu musí určiť výšku odpisu v prvom roku a vypočítať diferenciu, o ktorú bude odpis ročne klesať. Odpis v nasledujúcich rokov bude teda vo výške predchádzajúceho odpisu zníženého o diferenciu.
Výška odpisu v prvom roku je vo výške 3584,00 eur.


Diferenciu vypočítame podľa vzorca:

diferencia = 2 x (počet rokov odpisovania x odpis v prvom roku - obstarávacia cena) / počet rokov odpisovania x (počet rokov odpisovania - 1)

Diferencia je teda vo výške: 938,00 eur ((2 x (4 x 3647 – 8960)) / (4 x (4 – 1))).

Pri tejto metóde poznáme ešte množstvo alternatív výpočtu odpisov, napríklad:

 • degresívna zostatková metóda,
 • degresívna kumulatívna metóda,
 • degresívna holandská metóda.

Degresívna zostatková metóda spočíva vo výpočte odpisov zo zostatkovej ceny dlhodobého hmotného majetku a aj tu sa ešte rozoznávajú dve možnosti výpočtu. Prvou možnosťou je, že sa zostatková cena odpisuje 2-násobným percentom odpisovania, ktoré je vypočítané pre rovnomerné odpisovanie. Pri použití tejto metódy ešte aj pri poslednom odpise zostáva určitá časť majetku neodpísaná. Túto sumu môžeme priradiť buď k poslednému odpisu, alebo ju odpísať nasledujúci mesiac, alebo ju odpísať až pri vyradení. Druhou možnosťou výpočtu je kombinácia s rovnomernou metódou. Táto metóda vyžaduje párny počet rokov životnosti dlhodobého hmotného majetku, pretože v prvej polovici životnosti sa odpisuje zostatkovou metódou a v druhej polovici sa zostatková cena už odpisuje rovnomerne.

Degresívna kumulatívna metóda spočíva v princípe výpočtu odpisovej sadzby osobitne pre každý rok životnosti dlhodobého hmotného majetku. Aj pri tejto metóde sú dve alternatívy výpočtu, ale oboma dostaneme rovnakú odpisovú sadzbu. Jednou alternatívou je vydeliť zostávajúce roky životnosti kumulatívnym súčtom rokov životnosti. Ročný odpis je potom súčinom vstupnej ceny a odpisovej sadzby vypočítanej na daný rok.

Degresívna holandská metóda rozdeľuje vstupnú cenu na dve časti, a to na 1/3 a 2/3, pričom sa každá časť odpisuje osobitne. Časť vstupnej ceny, ktorú tvoria 2/3 sa odpisuje rovnomerne počas celej doby životnosti dlhodobého hmotného majetku. Zostávajúca 1/3 zo vstupnej ceny sa odpisuje len v prvých štyroch rokoch životnosti tak, že počas prvých troch rokov sa odpíše 10% každý rok a v štvrtok roku sa odpíše zostatok čo je 3,33% zo vstupnej ceny. Z uvedeného vyplýva, že v prvých štyroch rokoch odpisovania je odpis tvorený dvoma metódami výpočtu a ostatné roky už len jednou metódou.

Rastúce progresívne odpisy

Metóda predpokladá úplne opačný priebeh výšky odpisov ako metóda degresívnych odpisov, čiže výška nákladov postupne narastá. Používa sa pri dlhodobom hmotnom majetku, ktorého efektívnosť je v prvých rokov nižšia a neskôr začína narastať. Takýmto majetkom môže byť napríklad stroj, ktorý pracuje na plný výkon až po pár rokoch, pretože sa v prvých rokoch zabiehal. V praxi sa táto metóda veľmi nevyužíva.

Výpočet rastúceho odpisu, ktorý stúpa aritmetickým radom:

Účtovná jednotka si pri tomto spôsobe výpočtu musí určiť výšku odpisu v prvom roku a vypočítať diferenciu, o ktorú bude odpis ročne rásť. Odpis v nasledujúcich rokov bude teda vo výške predchádzajúceho odpisu zvýšeného o diferenciu.
Výške odpisu v prvom roku je vo výške 833,00 eur.


Diferenciu vypočítame podľa vzorca:

diferencia =  2 x (obstarávacia cena - počet rokov odpisovania x odpis v prvom roku)
 /  počet rokov odpisovania x (počet rokov odpisovania - 1)

 

Diferencia je teda vo výške: 938,00 eur ((2 x (8960 - 4 x 3584)) / (4 x (4 – 1))).

Rok Obstarávacia cena Diferencia Ročný odpis Zostatková cena - účtovná
2011 8 960,00 938,00 833,00 8127,00
2012 8 960,00 938,00 1771,00 6356,00
2013 8 960,00 938,00 2709,00 3647,00
2014 8 960,00 938,00 3647,00 0,00

 

Výkonové odpisy

Pri výpočte odpisov dlhodobého hmotného majetku výkonovou metódou je potrebné aby účtovná jednotka stanovila:

 • celkový predpokladaný výkon daného dlhodobého hmotného majetku počas celej jeho životnosti,
 • skutočný výkon daného dlhodobého hmotného majetku počas účtovného obdobia,
 • dobu životnosti daného dlhodobého hmotného majetku.

Po zistení všetkých týchto údajov je účtovná jednotka schopná vypočítať výšku ročných odpisov na základe vzorca:

ročný odpis = {obstarávacia cena /  celkový predpokladaný objem výkonov} * skutočný objem výkonov za rok

Pri použití tejto metódy je predpoklad, že fyzické opotrebenie bude rýchlejšie ako morálne opotrebenie. Vzhľadom na to, že pri tejto metóde je potrebné dopredu stanoviť celkový výkon a výkon počas účtovného obdobia je potrebné ju použiť pri takom dlhodobom hmotnom majetku pri ktorom vieme takého údaje zistiť. Takýmto majetkom sú stroje, prístroje a zariadenia a dopravné prostriedky. Pri výkonovej metóde odpisov je predpoklad, že odpisy reálnejšie vyjadria opotrebenie ako pri iných metódach. Ak ale príde k nesprávnemu odhadu výkonu môže sa stať, že výška odpisov nebude zodpovedať reálnemu opotrebeniu, čo môže spôsobiť jeho nadhodnotenie alebo podhodnotenie.

Výpočet výkonového odpisu:

Na výpočet výkonových odpisov musíme doplniť predpokladaný výkon stroja, ktorý je 80 000 kusov. Ďalej musíme zistiť skutočný výkon stroja za každý rok. Ostatné údaje zostávajú rovnaké.

Odpis na jeden kus výrobku je vo výške 0,112 eur (8960 : 80000).

 

Rok Skutočný výkon v ks Ročný účtovný odpis Zostatková cena - účtovná
2011 10454 1170,85 7789,15
2012 19961 2235,63 5553,52
2013 21058 2358,50 3195,02
2014 18696 2093,95 1101,07
2015 9831 1101,07 0,00

Komponentné odpisovanie

Do našej právnej úpravy bolo komponentné odpisovanie zapracované v rámci harmonizácie z medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie od roku 2009. Tento spôsob odpisovania dovoľuje rozdeliť dlhodobý hmotný majetok na jednotlivé oddeliteľné časti, a to podľa potrieb účtovnej jednotky. Jednotlivé časti musia spĺňať tieto podmienky:

 • rôznu dobu použiteľnosti a
 • rozdielny priebeh opotrebenia.

Komponentné odpisovanie teda povoľuje zaradiť majetok, ktorý by sa inak považoval za jeden celok na samostatné položky dlhodobého hmotného majetku. Takýmto rozložením dlhodobého hmotného majetku sa vernejšie zobrazuje jeho hodnota a riadenie nákladov na jeho údržbu je pre účtovnú jednotku jednoduchšie.

Výpočet komponentného odpisu:

Účtovná jednotka zistila, že súčasťou stroja je ihla, ktorá ma rozdielnu dobu životnosti a to 2 roky. Cena novej ihly je vo výške 3500,00 čo účtovná jednotka považuje za významnú sumu oproti cene nového stroja. Jednotlivé časti stroja sa budú odpisovať rovnomernou metódou. Náklady na prepravu účtovná jednotka pridelila stroju.
Obstarávacia cena stroja je vo výške 5460,00 eur (8936,00 – 3500,00 + 24,00).


Obstarávacia cena ihly je vo výške 3500,00 eur.
Mesačný odpis stroja je vo výške 113,75 eur (5460 : 48).
Mesačný odpis ihly je vo výške 145,83 eur ( 3500 : 24).

 

Odpisovanie technického zhodnotenia

Pri uvedení technického zhodnotenia dlhodobého hmotného majetku do užívania je účtovná jednotka povinná začať ho odpisovať. Jednou z možností je pripočítať sumu technického zhodnotenia k zostatkovej cene majetku, na ktorom sa zhodnotenie vykonalo a začať majetok odpisovať od začiatku. To znamená, že nové ocenenie majetku sa vydelí počtom rokov stanovenej životnosti majetku na začiatku odpisovania. Ďalším spôsobom je evidovať technické zhodnotenie oddelene od dlhodobého hmotného majetku pomocou analytickej evidencie. Toto zhodnotenie sa potom odpisuje samostatne rovnakou metódou a priradí sa mu rovnaká životnosť ako majetku, na ktorom bolo vykonané. Ďalšou možnosťou je že sa technické zhodnotenie pripočíta k zostatkovej cene dlhodobého hmotného majetku ale nepredĺži sa doba životnosti. Takýto spôsob sa využíva v takých prípadoch, keď účtovná jednotka uvažuje o jeho predaji po skončení pôvodnej doby životnosti.

Podľa § 41 ods. 1 postupov účtovania sa technické zhodnotenie vykonané na prenajatom dlhodobom hmotnom majetku a odpisované nájomcom musí odpísať v priebehu nájmu.

Porovnanie účtovných a daňových odpisov nájdete v nasledovnom článku. Viac o odpisoch a daňovej optimalizácii čítajte tu.

Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy: