Opravné položky k majetku

Simona Kubová | 06.10.2018
Opravné položky k majetku

Čo sú to opravné položky? Kedy má účtovná jednotka povinnosť vytvoriť opravnú položku k majetku a ktoré opravné položky sa považujú za daňové výdavky?

Opravné položky upravuje najmä zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Účtovná jednotka je podľa tohto zákona povinná upraviť ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a odpisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami.

Čo sú to opravné položky?

Opravné položky predstavujú v účtovníctve nástroj, pomocou ktorého sa upraví ocenenie majetku evidovaného v účtovníctve smerom nadol. Ako hovorí zákon o účtovníctve, ocenenie majetku sa upraví opravnými položkami vtedy, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu.

Za ocenenie v účtovníctve, resp. účtovnú hodnotu sa považuje ocenenie majetku po zohľadnení už vytvorených opravných položiek v predchádzajúcich účtovných obdobiach a aj po zohľadnení oprávok (ak ide o majetok, ku ktorému sa oprávky tvoria, napríklad dlhodobý hmotný majetok).

Opravné položky sa k záväzkom netvoria.

Kedy sa tvoria opravné položky?

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti vždy ku konkrétnemu majetku, pretože účtovná jednotka nemôže v účtovnej závierke prezentovať svoj majetok v účtovnej hodnote vyššej ako je jeho skutočná hodnota. Účtovná jednotka tak vytvorí opravnú položku a pomocou nej zníži ocenenie daného majetku v účtovníctve.

Znamená to, že k vytvoreniu opravnej položky dôjde vtedy, keď je ocenenie majetku v účtovníctve vyššie ako predpokladané budúce ekonomické úžitky z majetku, ktoré možno označiť aj ako predpokladanú hodnotu ďalšieho využitia majetku.

Dôvody na účtovanie opravnej položky možno rozdeliť na externé a interné. K externým faktorom možno napríklad zaradiť zníženie trhovej ceny majetku ako dôsledok plynutia času alebo používania majetku, negatívne zmeny vplývajúce na účtovnú jednotku z ekonomického alebo technologického prostredia alebo zvýšenie trhovej úrokovej miery. K interným faktorom možno napríklad zaradiť fyzické poškodenie majetku alebo zmeny vplývajúce na účtovnú jednotku, ktoré budú mať za následok zmenu v používaní majetku, napr. reštrukturalizácia podniku. Opravné položky sa teda tvoria napríklad k nepoužiteľným zásob, nepredajnému tovaru z dôvodu zastarania alebo k pohľadávkam po splatnosti.

V nasledujúcej tabuľke sú prehľadne rozdelené konkrétne druhy majetku, ku ktorým sa tvorí opravná položka a aj majetok, ku ktorému účtovná jednotka opravnú položku nevytvára:

Opravné položky sa tvoria k týmto druhom majetku Opravné položky sa netvoria k týmto druhom majetku
odpisovaný dlhodobý majetok pokladnica, t. j. peňažné prostriedky v hotovosti
neodpisovaný dlhodobý majetok ceniny
krátkodobý finančný majetok bankové účty
zásoby peniaze na ceste
pohľadávky (dlhodobé aj krátkodobé) vlastné akcie a vlastné obchodné podiely, majetkové cenné papiere na obchodovanie oceňované reálnou hodnotou
dlhodobý finančný majetok vlastné dlhopisy, dlhové cenné papiere na obchodovanie

dlhodobé pohľadávky a dlhodobý finančný majetok, ktorým sú pôžičky, v prípade, že zostatková doba splatnosti pohľadávky alebo pôžičky je dlhšia ako jeden rok

účty časového rozlíšenia

Výšku opravnej položky stanoví účtovná jednotka odhadom, a to spravidla vo výške rozdielu medzi účtovnou hodnotou majetku a predpokladanou súčasnou hodnotou majetku.

Príklad na výpočet opravnej položky: Účtovná jednotka pri inventarizácii majetku, záväzkov a vlastného imania zistila, že by zastaraný tovar na sklade v počte 100 ks dokázala pravdepodobne predať za 70,00 €/ks (celý tovar by dokázala teda predať za 7 000 €). Obstarávacia cena tovaru bola vo výške 10 000,00 €. Keďže skutočná hodnota tovaru je nižšia, ako je jeho ocenenie tovaru v účtovníctve, musí účtovná jednotka zaúčtovať opravnú položku k tovaru. Opravná položka k tovaru sa zaúčtuje vo výške 3 000 € (10 000 – 7 000).

Ako sa účtujú opravné položky?

O opravných položkách sa účtuje najmä ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (zvyčajne k 31.12.) v rámci uzávierkových prác, pretože v rámci inventarizácie účtovná jednotka posudzuje, či ocenenie majetku, záväzkov, vlastného imania, nákladov a výnosov v účtovnej závierke zodpovedá skutočnosti. Ak zistí, že účtovná hodnota majetku je vyššia, ako sú predpokladané budúce ekonomické úžitky z tohto majetku, vytvorí k nemu opravnú položku. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa posudzuje aj opodstatnenosť účtovania opravnej položky a trvania opodstatnenosti existencie a sumy už vytvorenej účtovnej položky k majetku.

Tvorbu opravnej položky zaúčtuje účtovná jednotka na nákladový účet spájajúci sa s konkrétnym druhom majetku, napr. tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku, súvzťažne s účtom opravnej položky týkajúcej sa taktiež konkrétneho druhu majetku, napr. opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku. Výnimku predstavuje tvorba opravnej položky k zásobám vlastnej výroby ako sú napríklad výrobky alebo nedokončená výroba.

Opravné položky účtovná jednotka zruší alebo zmení ich výšku, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty. K zúčtovaniu opravnej položky môže dôjsť:

  • vyradením majetku z účtovníctva, ku ktorému sa tvorila opravná položka – v tomto prípade musí účtovná jednotka najprv zúčtovať opravnú položku a až následne účtovať o vyradení majetku,
  • úplným, resp. čiastočným zánikom opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku – tento účtovný prípad zaúčtuje účtovná jednotka opačným zápisom, ako účtovala tvorbu opravnej položky.

Aké sú daňovo uznané opravné položky?

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) určuje v § 20 opravné položky, ktorých tvorba je daňovým výdavkom. Medzi tieto opravné položky patria opravné položky k:

  • nadobudnutému majetku (ide o špecifickú kategóriu, ktorá sa účtovala pri privatizácii majetku štátu alebo pri predaji podniku, poslednýkrát sa mohla vytvoriť pred 1. 1. 2003, doodpisovať sa mala do 15 rokov od nadobudnutia majetku – poslednýkrát sa teda mohla uplatniť v roku 2017, v súčasnosti sa tieto opravné položky už netvoria),
  • nepremlčaným pohľadávkam,
  • pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní a voči dlžníkom, ktorým bol súdom určený splátkový kalendár,
  • nepremlčaným pohľadávkam, ktoré tvoria banky a pobočky zahraničných bánk a Exportno-importná banka Slovenskej republiky,
  • nepremlčaným pohľadávkam z poistenia v prípade zániku poistenia, ktoré tvoria poisťovne a pobočky zahraničných poisťovní,
  • nepremlčaným pohľadávkam zdravotným poisťovní okrem pohľadávok z verejného zdravotného poistenia prislúchajúcich k výnosom oslobodeným od dane,
  • nepremlčaným pohľadávkam voči osobám v rezolučnom konaní podľa osobitného predpisu.

Opravné položky, ktoré nie sú uvedené v § 20 zákona o dani z príjmov, ale sú vytvorené účtovnou jednotkou na základe dodržania zásady opatrnosti pri prechodnom znížení majetku, nie sú daňovo uznané. Ide napríklad o opravnú položku k dlhodobému hmotnému majetku, zásobám alebo ku krátkodobému finančnému majetku.

Viac informácií o opravných položkách k pohľadávkam sa dozviete v článku Opravné položky k pohľadávkam (účtovné a daňové hľadisko).

Ako sa vykazujú opravné položky v účtovnej závierke?

Opravné položky sa v súvahe sa vykazujú na stravne aktív ako položka znižujúca hodnotu majetku.

Vykazovanie opravných položiek je rozdielne v účtovnej závierke u mikro účtovných jednotiek a v účtovnej závierke malej účtovnej jednotky, veľkej účtovnej jednotky a subjektu verejného záujmu.

V účtovnej závierke mikro účtovnej jednotky sa opravné položky nevykazujú samostatne, ale sú zahrnuté v netto ocenení majetku. Príklad: Výška zásob účtovnej jednotky je 10 000 €. V priebehu účtovného obdobia však účtovná jednotka k zásobám vytvorila opravnú položku vo výške 1 000 €. V súvahe sa zásoby vykážu v príslušnom riadku v sume 9 000 €.

Opravné položky sa v súvahe malej a veľkej účtovnej jednotky a v súvahe subjektu verejného záujmu vykazujú samostatne pri konkrétnom druhu majetku, ku ktorému sa tvorila opravná položka, v časti korekcia spolu s oprávkami.


Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.