Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2017 (za rok 2016)

Zuzana Šutyová | 08.02.2017
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2017 (za rok 2016)

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve sa štandardne zostavuje do 3 mesiacov po skončení účtovného obdobia. V nasledujúcom článku sa dozviete, kto zostavuje účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve, aké sú lehoty na jej zostavenie a ako zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve v roku 2017 (za rok 2016).

Kto zostavuje účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve za rok 2016

Účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve zostavuje každý:

 • na koho sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len “zákon o účtovníctve”), ale zároveň
 • komu zákon o účtovníctve nepovoľuje účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva.

V článku Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v roku 2017 (za rok 2016) sa dozviete, komu povoľuje zákon o účtovníctve účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva a zostavovať účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve.

Zostavovať účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve musia v zásade:

 • všetky právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike, ktoré nemajú povolené účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva,
 • zahraničné osoby, ktoré na území Slovenskej republiky podnikajú alebo vykonávajú inú činnosť,
 • podnikatelia zapísaní v obchodnom registri,
 • fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť a rozhodli sa účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

V súlade s § 2 ods. 5 zákona o účtovníctve sa obchodná spoločnosť, družstvo, fyzická osoba, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť účtujúca v sústave podvojného účtovníctva, fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri a pozemkové spoločenstvo,triedia do veľkostných skupín:

 1. mikro účtovná jednotka,
 2. malá účtovná jednotka alebo
 3. veľká účtovná jednotka.

Podmienky zatriedenia do veľkostných skupín a ďalšie informácie o mikro účtovnej jednotke, malej účtovnej jednotke a veľkej účtovnej jednotke sa dozviete v článku Veľkostné kategórie účtovných jednotiek od roku 2015 a účtovné závierky.

V nasledujúcom článku sa budeme venovať účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve malej účtovnej jednotky a veľkej účtovnej jednotky.

Lehoty na zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve za rok 2016

Podľa § 49 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) sa účtovná závierka ukladá do registra účtovných závierok v termíne na podanie daňového priznania.

Účtovná jednotka, ktorá má účtovné obdobie kalendárny rok, zostavuje účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve za rok 2016 do 31.3.2017, ak nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

Účtovná jednotka, ktorej účtovným obdobím je hospodársky rok, zostavuje účtovnú závierku do 3 mesiacov po skončení hospodárskeho roka, ak nepodala odklad daňového priznania k dani z príjmov.

Účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve za rok 2016 podáva účtovná jednotka daňovému úradu, ktorý uloží účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve do registra účtovných závierok. V prípade, že účtovná jednotka ukladá do registra účtovných závierok neschválenú účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve, musí do 5 pracovných dní od jej schválenia uložiť do registra účtovných závierok oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.

Ako zostaviť účtovnú závierku podnikateľov v podvojnom účtovníctve za rok 2016

Pre účtovnú závierku malej účtovnej jednotky aj pre účtovnú závierku veľkej účtovnej jednotky je stanovené jednotné tlačivo s názvom Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve.

Napriek tomu, že pre obidve veľkostné skupiny je stanovené jednotné tlačivo na zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve, pre malé účtovné jednotky je stanové iné opatrenie na zostavenie účtovnej závierky ako pre veľké účtovné jednotky.

Pre účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve zostavenú malou účtovnou jednotkou je stanovené Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky v znení opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19927/2015-74.

Pre účtovnú závierku veľkej účtovnej jednotky je stanovené Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v znení opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19926/2015-74.

Obidve opatrenia je možné nájsť na stránke www.finance.gov.sk v časti Dane, clá a účtovníctvo; Účtovníctvo a audit; Účtovníctvo - Legislatíva SR; Opatrenia v oblasti účtovníctva pre podnikateľov.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre malé a veľké účtovné jednotky sa skladá zo:

 • všeobecných náležitostí,
 • súvahy,
 • výkazu ziskov a strát,
 • poznámok.

Na strane so všeobecnými náležitosťami účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve vypĺňa účtovná jednotka:

 • dátum, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka - v prípade kalendárneho roka je to dátum 31.12., v prípade hospodárskeho roka sa vypĺňa posledný deň hospodárskeho roka,
 • IČO, DIČ, SK NACE - SK NACE vyberá účtovná jednotka zo Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2, ktorú môže nájsť na stránke Štatistického úradu v časti Metaúdaje - Klasifikácie,
 • či zostavuje riadnu, mimoriadnu alebo priebežnú účtovnú závierku,
 • či účtovnú závierku zostavuje malá alebo veľká účtovná jednotka,
 • obdobie, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,
 • identifikačné údaje účtovnej jednotky - obchodné meno, adresu, označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti, telefónne číslo, fax, e-mail,
 • zostavená dňa - vypĺňa sa dátum, kedy účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve. Dátum zostavenia účtovnej závierky je v rozpätí do 3 mesiacov od skončenia účtovného obdobia, ak účtovná jednotka nepodala oznámenie o odklade daňového priznania,
 • schválená dňa - v prípade, že účtovná jednotka podáva neschválenú účtovnú závierku, musí po jej schválení podať oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky,
 • podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou - vypĺňa sa len v prípade účtovnej závierky v listinnej podobe. Pri účtovnej závierke podávanej elektronicky sa podpisový záznam nevypĺňa.

Ako vyplniť súvahu za rok 2016

Štruktúra súvahy v porovnaní s predchádzajúcim rokom ostáva nezmenená. Súvaha sa člení na stranu aktív a na stranu pasív. Údaje do súvahy sa na strane aktív vypĺňajú za bežné účtovné obdobie v brutto sume, v sume korekcie a v netto sume. Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa vypĺňajú údaje len v netto sume. Typickým príkladom, kedy účtovná jednotka vypĺňa brutto sumu, sumu korekcie aj netto sumu, sú údaje o dlhodobom majetku.

Na strane pasív sa údaje vypĺňajú za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bez členenia na brutto sumu, sumu korekcie a netto sumu.

V správne vyplnenej súvahe sa musí rovnať suma v netto na riadku 01 Spolu majetok so sumou na riadku 79 Spolu vlastné imanie a záväzky. Zároveň sa musí rovnať suma na riadku 100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení so sumou na riadku 61 výkazu ziskov a strát.

Strana aktív súvahy sa člení na tri základné skupiny:

 • neobežný majetok,
 • obežný majetok,
 • časové rozlíšenie.

Strana pasív súvahy sa delí na:

 • vlastné imanie,
 • záväzky,
 • časové rozlíšenie

Ako vyplniť výkaz ziskov a strát za rok 2016

Výkaz ziskov a strát sa vypĺňa z údajov z účtových tried 5 Náklady a 6 Výnosy. Vo výkaze ziskov a strát sa uvádzajú jednotlivé údaje za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Základná štruktúra výkazu ziskov a strát za rok 2016

Položka Z ktorých účtov sa vypĺňajú údaje
Čistý obrat časť účtovej triedy 6
Výnosy z hospodárskej činnosti účtové skupiny 60 - 65
Náklady na hospodársku činnosť účtové skupiny 50 - 55
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti x
Pridaná hodnota x
Výnosy z finančnej činnosti účtová skupina 66
Náklady na finančnú činnosť účtová skupina 56
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti x
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením x
Daň z príjmov účtová skupina 59
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení x

Ako vyplniť poznámky k účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve za rok 2016

Poznámky k účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve dopĺňajú údaje uvedené v účtovnej závierke. V prípade, že účtovná jednotka podáva účtovnú závierku elektronicky, pri podávaní účtovnej závierke prikladá poznámky ako prílohu vo formáte v pdf. V listinnej podobe sa podáva účtovná závierka v podvojnom účtovníctve spolu s poznámkami.

Od účtovného obdobia začínajúceho 1.1.2015 a neskôr sú stanové dva druhy poznámok k účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov. Pre malú účtovnú jednotku sú stanovené poznámky v menšom rozsahu obsahovej náplne ako pre veľkú účtovnú jednotku.

Prinášame Vám vzor účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve, poznámky pre malé účtovné jednotky a poznámky pre veľké účtovné jednotky.


Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.