Do kedy je daňový nedoplatok vymáhateľný a kedy sa nemusí zaplatiť?

Veronika Solíková | 13.01.2017
Do kedy je daňový nedoplatok vymáhateľný a kedy sa nemusí zaplatiť?
Ak daňový úrad nebude konať včas, právo na vymáhanie daňového nedoplatku sa mu oslabí alebo úplne zanikne. Viete, kedy máte právo namietať premlčanie a kedy daňový nedoplatok úplne zaniká?

Čo je daňový nedoplatok?

Daňový nedoplatok je definovaný zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) ako dlžná suma dane po lehote splatnosti.

Príklad 1: Živnostník Martin je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016 do 31.03.2017. Do konca marca je daň z príjmov zároveň vo výške 1 000 eur splatná. Ak živnostník nezaplatí daň z príjmov za rok 2016 v lehote splatnosti, dňom 01.04.2017 mu vznikne daňový nedoplatok.

Príklad 2: S.r.o. využíva na podnikanie niekoľko nákladných automobilov, za ktoré platí daň z motorových vozidiel. Za rok 2016 jej vznikla daňová povinnosť vo výške 8 500 eur. Spoločnosť daňovú povinnosť splatnú do 31.01.2017 uhradila riadne a včas.

Na základe výšky predpokladanej dane z motorových vozidiel za rok 2017 je spoločnosť povinná platiť mesačné preddavky vo výške 750 eur. Preddavok za obdobie január 2017 splatný do 31.01.2017 s.r.o. neuhradila. Dňom 01.02.2017 jej vznikol daňový nedoplatok.

Príklad 3: Zamestnávateľ zrazil zamestnancovi preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti vo výške 150 eur, ktorý bol povinný odviesť daňovému úradu do 05.06.2017. Preddavok však v zákonom stanovenej lehote neodviedol, čím mu vznikol 06.06.2017 daňový nedoplatok.

Premlčanie daňového nedoplatku je potrebné namietať

Právo na vymáhanie daňového nedoplatku je premlčané po šiestich rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. V tejto lehote môže správca dane (napr. daňový úrad) doručiť daňovému subjektu (dlžníkovi) výzvu na zaplatenie daňového nedoplatku. Po skončení kalendárneho roka, v ktorom bola výzva na zaplatenie daňového nedoplatku doručená začína plynúť nová šesťročná premlčacia lehota.

Právo správcu dane (napr. daňového úradu) na vymáhanie daňového nedoplatku nezanikne automaticky, ale iba ak daňový subjekt (dlžník) vznesie námietku premlčania. Uplynutím premlčacej doby vzniká daňovému subjektu (dlžníkovi) právo na námietku premlčania, ktorý ho môže ale aj nemusí uplatniť.

O námietke premlčania rozhoduje správca dane (napr. daňový úrad). Pri podaní námietky premlčania je potrebné postupovať dôsledne, nakoľko správca dane (napr. daňový úrad) prihliadne na premlčanie daňového nedoplatku len v rozsahu uplatnenej námietky. Proti rozhodnutiu správcu dane (napr. daňového úradu) nie je možné podať odvolanie.

Podanie námietky má odkladný účinok, čo znamená, že kým správca dane (daňový úrad) o námietke nerozhodne, prípadná lehota na zaplatenie daňového nedoplatku uvedená vo výzve neplynie.

Námietku premlčania môže daňový subjekt (dlžník) vzniesť v ktoromkoľvek štádiu konania vo veci, až do jej právoplatného skončenia. Daňový poriadok nevylučuje, aby daňový subjekt (dlžník) uplatnil námietku premlčania aj počas súdneho konania.

Zánik práva vymáhať daňový nedoplatok

Správca dane (daňový úrad) môže daňový nedoplatok vymáhať aj po uplynutí premlčacej doby. Právo na vymáhanie daňového nedoplatku zaniká po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Zánikom práva vymáhať daňový nedoplatok zaniká aj samotný daňový nedoplatok.

Doručenie výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku nemá vplyv na plynutie lehoty pre zánik práva vymáhať daňový nedoplatok. Na zánik práva vymáhať daňový nedoplatok je správca dane (daňový úrad) povinný prihliadať zo zákona (automaticky). Daňový subjekt (dlžník) nie je povinný vykonať žiadny úkon pre to, aby došlo k zániku práva vymáhať daňový nedoplatok.

Príklad: Hudobné štúdio (s.r.o.) vyplatilo v decembri 2016 autorom licenčné odmeny za použitie ich skladieb, pričom z ich príjmov vybralo daň zrážkou, avšak daňovému úradu túto daň v januári 2017 neodviedlo ani neoznámilo jej zrazenie a odvedenie. V roku 2017 vznikol hudobnému štúdiu (s.r.o.) daňový nedoplatok. Daňový úrad môže vzniknutý daňový nedoplatok vymáhať až do 31.12.2037.

Zánik práva vyrubiť daň (daňovou kontrolou, vyrubovacím rozkazom)

Zánik práva vymáhať daňový nedoplatok a zánik práva vyrubiť daň je potrebné dôsledne odlišovať. Daňový nedoplatok vzniká na základe dane, ktorá bola splatná, t. j. ide o dlžnú sumu dane po lehote splatnosti. V súvislosti s daňou, ktorá nebola splatná (napr. z dôvodu, že nebola priznaná alebo zrazená), nemôže vzniknúť daňový nedoplatok.

V prípade vyrubenia dane vzniká daňový nedoplatok až v momente, ak daňový subjekt (dlžník) nezaplatí vyrubenú daň v lehote splatnosti, ktorú určí správca dane (napr. daňový úrad) v rozhodnutí.

Právo vyrubiť daň zaniká vo všeobecnosti po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom nastala rozhodujúca skutočnosť (napr. daňový subjekt bol povinný podať daňové priznanie, daňový subjekt bol povinný zaplatiť daň bez povinnosti podať daňové priznanie).

Príklad: Hudobné štúdio (s.r.o.) vyplatilo v decembri 2016 autorovi odmenu za vytvorenie niekoľkých skladieb, pričom uzavrelo s týmto autorom dohodu, že z odmeny nevyberie daň zrážkou. Poučilo autora, že odmenu si musí zdaniť v daňovom priznaní.

Autor odmenu za vytvorenie autorského diela v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2016 neuviedol a daň z príjmov nepriznal. V roku 2020 vykonal daňový úrad u autora daňovú kontrolu, nakoľko mal dôkazy nasvedčujúce tomu, že autor nezdanil autorskú odmenu vyplatenú hudobným štúdiom v roku 2016. V roku 2020 daňovú kontrolu ukončil a vyrubil daň z príjmov vo výške 2 000 eur s lehotou splatnosti ešte v roku 2020.

Vyrubenú daň autor nezaplatil, čím mu v roku 2020 vznikol daňový nedoplatok. Koniec roka 2020 je rozhodujúci pre počítanie premlčacej doby a lehoty pre zánik práva vymáhať daňový nedoplatok. Základná 6 ročná premlčacia doba zaniká 31.12.2026 a právo vymáhať daňový nedoplatok zaniká 31.12.2040 (a to i napriek tomu, že ide o zdaniteľný príjem z roku 2016).


O autorovi

Ing. Veronika Solíková, PhD.

Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o., daňová poradkyňa a renomovaná odborníčka na účtovníctvo, ktorá pravidelne publikuje odborné články a lektoruje vzdelávacie semináre. Je expertkou Združenia mladých podnikateľov Slovenska na účtovnú a daňovú problematiku.

Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.