Čo musí obsahovať zahraničná faktúra

Zuzana Šutyová | 16.10.2015
Čo musí obsahovať zahraničná faktúra

V nasledujúcom článku sa dozviete, čo musí platiteľ DPH uvádzať na zahraničnej faktúre.

Predtým, ako platiteľ DPH zistí, čo musí obsahovať zahraničná faktúra, je dôležité vedieť, kedy musí zahraničnú faktúru vystaviť. Pre rozhodovanie o tom, či podnikateľ - platiteľ DPH vystaví tuzemskú alebo zahraničnú faktúru je dôležité to, komu faktúru vystavuje, teda či ju vystavuje tuzemskému odberateľovi, odberateľovi z členského štátu EÚ alebo odberateľovi z 3. krajiny.

Zahraničná faktúra musí v súlade s § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len “zákon o DPH”) obsahovať údaje, ktoré sú potrebné pri tuzemských faktúrach. Okrem údajov potrebných pre tuzemské faktúry, musí zahraničná faktúra obsahovať:

  1. uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane; pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na ustanovenie tohto zákona alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovná informácia „dodanie je oslobodené od dane“,
  2. slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby.

O tom, čo musí vo všeobecnosti faktúra vystavená platiteľom DPH obsahovať sa dozviete v článku Faktúry podľa zákona o DPH od 1.1.2013.

Poznámka: Podľa ustanovení zákona o DPH sa slovná informácia “prenesenie daňovej povinnosti” uvádza aj na niektorých tuzemských faktúrach. Uvádza sa pri tuzemských transakciách, pri ktorých je osobou povinnou platiť DPH príjemca plnenia.

Zahraničná faktúra pri dodaní tovaru do iného členského štátu

Pri dodávaní tovaru musí platiteľ DPH dávať pozor, či odberateľ je osobou identifikovanou pre daň v danom členskom štáte alebo nie. Vyplýva to z toho, že dodanie tovaru môže byť oslobodené od dane len v prípade, ak nadobúdateľ (odberateľ) tovaru je osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte. Okrem tejto podmienky musia byť na uplatnenie oslobodenia od DPH splnené ďalšie podmienky:

  • dodávateľ tovaru musí byť platiteľom DPH v tuzemsku,
  • tovar musí byť odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu,
  • dodanie tovaru musí byť odplatné.

Pozn.: IČ DPH odberateľa z iného členského štátu sa dá overiť na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky. Na jej stránke je v pravom stĺpci položka Overenie IČ DPH, ktorá Vás presmeruje na stránku Európskej komisie, kde si viete overiť, či daný odberateľ má pridelené IČ DPH alebo nie.

Ak sú splnené všetky podmienky, dodávateľ - platiteľ DPH vystaví faktúru za tovar s nulovou DPH a uvedie na faktúre slovnú informáciu “dodanie je oslobodené od dane” prípadne odkaz na ustanovenie zákona o DPH resp. odkaz na ustanovenie smernice Rady 2006/112/ES. Ak niektorá z vyššie uvedených podmienok nie je splnená, dodávateľ - platiteľ DPH vystaví faktúru za tovar so slovenskou DPH (v prípade, že miesto dodania tovaru je v tuzemsku). Formulku “dodanie je oslobodené od dane” ani žiaden vyššie spomenutý ekvivalent na faktúre v tom prípade neuvádza.

Existujú však aj výnimky, pri ktorých musí dodávateľ vystaviť faktúru podľa podmienok členského štátu dodania. Ide o situácie, kedy je miesto dodania tovaru v inom členskom štáte, napr. pri dodaní tovaru spojeného s inštaláciou alebo montážou.

Špecifickou situáciou je vystavenie zahraničnej faktúry, ak ju vystavuje prvý odberateľ v rámci trojstranného obchodu. Prvý odberateľ totiž v prípade trojstranného obchodu neplatí DPH, pretože prenáša daňovú povinnosť na druhého odberateľa. Faktúra pre druhého odberateľa nebude obsahovať sumu dane.

V súlade s § 74, ods. 1, písm. k zákona o DPH musí obsahovať slovnú informáciu “prenesenie daňovej povinnosti”, pretože osobou povinnou platiť DPH je príjemca tovaru.

Viac o trojstrannom obchode sa dozviete v článku Trojstranný obchod z pohľadu prvého odberateľa.

TIP: Fakturujte online zadarmo a bez obmedzení na iKros.sk.

 

Zahraničná faktúra pri vývoze tovaru

Pri vývoze tovaru musí dodávateľ na uplatnenia oslobodenia splniť niekoľko podmienok, ktoré sú uvedené v § 47 zákona o DPH. Ak dodávateľ - platiteľ DPH splní podmienky ustanovené zákonom o DPH, vystavuje faktúru pri vývoze tovaru s nulovou sadzbou DPH. Na faktúre musí zároveň uviesť slovnú informáciu “dodanie je oslobodené od dane”.

Zahraničná faktúra pri dodaní služieb do iného členského štátu alebo do 3. štátu

Prenesenie daňovej povinnosti je možné v prípadoch, ak platiteľ DPH dodá službu do iného členského štátu alebo do 3. štátu (miesto dodania služby musí byť v inom členskom štáte alebo v 3. štáte) osobe, ktorá je v danom štáte považovaná za zdaniteľnú osobu, a táto osoba je povinná platiť daň. Z toho vyplýva, že v prípade dodania služieb do iného členského štátu alebo do 3. štátu nemusí mať odberateľ pridelené IČ DPH vo svojom štáte. Musí sa však na účely zákona o DPH považovať za zdaniteľnú osobu. Na uplatnenie prenesenia daňovej povinnosti na odberateľa je taktiež nutné sledovať, kde je miesto dodania služby.

Prenesenie daňovej povinnosti na odberateľa je možné aj v ďalších prípadoch, ktoré sú podrobne uvedené v § 69 zákona o DPH.

Pri prenesení daňovej povinnosti uvádza dodávateľ - platiteľ DPH sumu služby s nulovou sadzbou DPH. Na faktúre musí byť zároveň uvedená slovná informácia “prenesenie daňovej povinnosti”.

Vystavovanie zahraničných faktúr v cudzej mene

Dodávateľ môže vystaviť faktúru aj v cudzej mene. V tom prípade musí dávať pozor, či na faktúre musí uviesť aj prepočítanú sumu v eurách. V prípade, ak fakturuje tovar alebo službu, pri ktorých musí vyčísliť daň, ktorá nie je nulová, musí sumu dane uviesť aj v eurách. Vyplýva to z § 74, ods. 1, písm. i) zákon o DPH, ktorý uvádza, že faktúra musí obsahovať výšku dane spolu v eurách.

Na prepočet cudzej meny na eurá použije dodávateľ pri vyhotovovaní zahraničnej faktúry referenčný výmenný kurz ECB/NBS určený a vyhlásený v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti (na základe § 26, ods. 1 zákona o DPH).


Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.