Odsúhlasenie použitia metódy transferového oceňovania správcom dane

Norbert Seneši | 30.01.2015
Odsúhlasenie použitia metódy transferového oceňovania správcom dane

Daňovník má možnosť vopred požiadať správcu dane o odsúhlasenie použitia konkrétnej metódy transferového oceňovania. Ako treba postupovať a aké podmienky pri tom platia?

Možnosť požiadať správcu dane o odsúhlasenie použitia metódy transferového oceňovania

§ 18 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) dáva daňovníkom - závislým osobám právo požiadať správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy transferového oceňovania . Príležitosť využitia tohto práva dáva daňovníkovi možnosť overiť si vopred, ešte pred uskutočnením obchodu so závislou osobou, či je navrhovaný spôsob ocenenia tejto transakcie v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

Takáto žiadosť musí byť písomná a je potrebné ju doručiť miestne príslušnému správcovi dane (u fyzickej osoby podľa miesta trvalého pobytu a u právnickej osoby podľa sídla) najneskôr 60 dní pre začiatkom zdaňovacieho obdobia, počas ktorého sa metóda transferového oceňovania navrhovaná na odsúhlasenie má uplatňovať. K samotnej žiadosti musí daňovník ešte pripojiť prílohu, ktorou je dokumentácia o použitej metóde transferového oceňovania. Predkladaná dokumentácia žiadateľov o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania musí byť pritom zostavená v úplnom rozsahu a pozostáva zo všeobecnej a špecifickej dokumentácie.

Poplatok za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania

Od 1. septembra 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov v súvislosti s vydávaním záväzných stanovísk Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky k daňovým predpisom a v nadväznosti na ňu sa doplnil aj § 18 ods. 4 zákona o dani z príjmov.

V zmysle tohto ustanovenia je potrebné spolu so žiadosťou o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania zaplatiť úhradu:

a) ak ide o jednostranné odsúhlasenie správcom dane, vo výške 1 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 4 000 eur a najviac 30 000 eur alebo

b) ak ide o odsúhlasenie na základe uplatnenia medzinárodných zmlúv podľa § 1 ods. 2 zákona o dani z príjmov (dvojstranné alebo viacstranné opatrenie predchádzajúce oceneniu), 2 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 5 000 eur a najviac 30 000 eur.

Poplatok za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy transferového oceňovania daňový subjektuhradí na osobitné číslo účtu SK45 8180 0000 0070 0043 7861 vedené v Štátnej pokladnici a túto úhradu opatrí variabilným symbolom, ktorým bude DIČ daňového subjektu [nejde o daň a preto sa nehradí na osobný účet daňovníka (OÚD)].

Vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania

Ak správca dane žiadosti daňovníka o odsúhlasenie použitia metódy transferového oceňovania nevyhovie, odošle o tom daňovníkovi písomné oznámenie. Ak správca dane žiadosti daňovníka o odsúhlasenie použitia metódy transferového oceňovania vyhovie, môže sa platnosť tohto rozhodnutie vzťahovať najviac na päť zdaňovacích období.

Najmenej 60 dní pred uplynutím lehoty platnosti tohto pôvodného rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania môže daňovník požiadať správcu dane o vydanie ďalšieho rozhodnutia najviac na päť ďalších zdaňovacích období. Takúto žiadosť je možné podať len vtedy, ak daňovník preukáže, že nedošlo k zmene podmienok, na základe ktorých bolo predchádzajúce rozhodnutie o odsúhlasení metódy transferového oceňovania vydané. Proti rozhodnutiu o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania nemožno podať odvolanie.

Zrušenie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania

Zákon o dani z príjmov v § 18 ods. 5 uvádza tiež niekoľko prípadov, kedy môže správca dane zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania.

Ide o nasledujúce situácie:

  • ak bolo rozhodnutie o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania vydané na základe nepresných alebo nepravdivých údajov poskytnutých daňovníkom, správca dane toto rozhodnutie zruší,
  • ak došlo k zmene podmienok, na základe ktorých bolo rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia vydané a daňovník nepožiada o jeho zmenu, správca dane toto rozhodnutie zruší alebo zmení,
  • ak došlo k zmene podmienok, na základe ktorých bolo rozhodnutie o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania vydané a daňovník túto skutočnosť preukáže a zároveň požiada o zrušenie alebo zmenu rozhodnutia, správca dane môže toto rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť.

V súvislosti s témou transferového oceňovania vám dávame do pozornosti aj nasledujúce články:


Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.