Novela opatrenia o postupoch účtovania

Norbert Seneši | 08.01.2015
Novela opatrenia o postupoch účtovania

Novela postupov účtovania prináša niekoľko zmien, ktoré síce nie sú zásadné, ale viaceré z nich je potrebné považovať za veľmi dôležité. Ovplyvnia aj účtovné závierky za rok 2014.

Zmeny sa prejavia aj v účtovnej závierke zostavenej za rok 2014

Ustanovenia novely opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie o postupoch účtovania“) nadobudnú účinnosť dvoma dátumami. Od 31. decembra 2014 nadobudnú účinnosť najmä ustanovenia týkajúce sa zrušenia mimoriadnej činnosti a od 1. januára 2015 nadobudnú účinnosť ostatné ustanovenia, ktoré sa týkajú najmä účtovania podielových účastí v iných účtovných jednotkách.

V súlade s novelou opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov sa tieto zmeny prejavia aj v účtovných závierkach zostavovaných za rok 2014. V prechodných ustanoveniach tohto predpisu je opísaný návod na preradenie všetkých dotknutých položiek účtovnej závierky.

Zrušenie mimoriadnej činnosti

Jednou z výrazných noviniek, ktoré novela opatrenia o postupoch účtovania prináša, je zrušenie mimoriadnej činnosti. Výsledok hospodárenia sa už bude členiť len na výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a výsledok hospodárenia z finančnej činnosti. Spolu budú tvoriť výsledok hospodárenia za účtovné obdobie.

Všetky skutočnosti, ktoré doposiaľ predstavovali mimoriadnu činnosť účtovnej jednotky, sa budú účtovať v rámci hospodárskej činnosti. V nadväznosti na tieto úpravy sa rušia niektoré účty a mení sa aj označovanie jednotlivých názvov účtov. Tiež dochádza k zrušeniu prevodových účtov na spresnenie štruktúry výsledku hospodárenia z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti. V rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva tak úplne zaniknú účtové skupiny 58 – Mimoriadne náklady, 68 – Mimoriadne výnosy, 69 – Prevodové účty a niektoré ďalšie účty z iných účtových skupín.

Prehľad zmien v účtoch v súvislosti so zrušením mimoriadnej činnosti
Účet Zmena
593 - Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti zrušený
594 - Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti zrušený
591 - Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti premenovaný na účet 591 – Splatná daň z príjmov
592 - Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti premenovaný na účet 592 – Odložená daň z príjmov
582 - Škody zrušený
588 - Ostatné mimoriadne náklady zrušený
682 - Náhrady škôd zrušený
688 - Ostatné mimoriadne výnosy zrušený
597 - Prevod nákladov na hospodársku činnosť zrušený
598 - Prevod finančných nákladov zrušený
697  - Prevod výnosov z hospodárskej činnosti zrušený
698  - Prevod finančných výnosov zrušený
 

Zoznam účtovných prípadov, v ktorých sa prejavia dôsledky zrušenia mimoriadnej činnosti

Nové účtovanie Pôvodné účtovanie
Záväzok účtovnej jednotky zo splatnej dane z príjmov voči daňovému úradu za zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania sa pri uzavieraní účtovných kníh bude účtovať na ťarchu účtu  591  –  Splatná daň z príjmov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 341 – Daň z príjmov. Účtuje sa len o splatnej dani z príjmov. O zápornej splatnej dani z príjmov, ak vznikol záporný základ dane (daňová strata), sa neúčtuje. Používali sa účty 591 – Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti (pre časť týkajúcu sa výsledku hospodárenia z bežnej činnosti) a 593 – Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti (pre časť týkajúcu sa mimoriadneho výsledku hospodárenia) so súvzťažným zápisom na účte 341 – Daň z príjmov. V závislosti od toho, či bol v rámci bežnej alebo mimoriadnej činnosti vyčíslený kladný alebo záporný základ dane sa mohlo zároveň účtovať aj o splatnej dani z príjmov a zápornej splatnej dani z príjmov, ak bol celkový základ dane za účtovnú jednotku kladný.
O odloženom daňovom záväzku sa bude účtovať na ťarchu účtu 592  – Odložená daň z príjmov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka. V závislosti od činnosti sa o odloženom daňovom záväzku účtovalo na ťarchu účtu 592 – Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti alebo účtu 594 – Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti.
O odloženej daňovej pohľadávke sa bude účtovať v prospech účtu 592 – Odložená daň z príjmov so súvzťažným zápisom na ťarchu  účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka. V závislosti od činnosti sa o odloženej daňovej pohľadávke účtovalo v prospech účtu 592 – Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti alebo účtu 594 – Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti.
Pred zaúčtovaním dane z príjmov odloženej do budúcich účtovných období sa pri zmene sadzby dane z príjmov rozdiel vyplývajúci z prepočtu zostatku účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka bude účtovať podľa charakteru na ťarchu alebo v prospech účtu 592 – Odložená daň z príjmov. V závislosti od činnosti sa rozdiel účtoval s použitím účtu 592 – Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti alebo 594 – Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti.
Zníženie výšky záväzku alebo zánik záväzku na základe reštrukturalizačného plánu potvrdeného uznesením súdu sa bude účtovať na ťarchu príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Používal sa účet 688 – Ostatné mimoriadne výnosy.
Pri predaji podniku alebo jeho časti sa u predávajúceho bude predávaný  majetok  podniku  alebo  jeho  časti  účtovať na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť a záväzky v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Predajná cena podniku alebo jeho časti sa bude účtovať na ťarchu účtu 371 – Pohľadávky  z predaja  podniku  a v prospech  účtu  648 – Ostatné  výnosy z hospodárskej činnosti Používali sa účty 588 - Ostatné mimoriadne náklady a účet 688 - Ostatné mimoriadne výnosy.
Škody vzniknuté na majetku z mimoriadnych príčin (napríklad v dôsledku živelnej pohromy) sa budú účtovať na ťarchu účtu 549 - Manká a škody. Používal sa účet 582 – Škody.
Výnosy vyplývajúce z náhrad škôd vzniknutých na majetku z mimoriadnych príčin (napríklad v dôsledku živelnej pohromy) sa budú účtovať v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Používal sa účet 682 – Náhrady škôd.
O prevode nákladov alebo výnosov z jednej časti výsledku hospodárenia do inej, ktorý sa uskutočňoval v záujme objektívneho vykázania hospodárskeho, finančného a mimoriadneho výsledku hospodárenia sa nebude účtovať vôbec. Používali sa prevodové účty 597 – Prevod nákladov na hospodársku činnosť, 598 – Prevod finančných výnosov, 697 – Prevod výnosov z hospodársku činnosť, 698 – Prevod finančných výnosov.
 

Zmeny v účtovaní podielových účastí v iných účtovných jednotkách

Predmetom novely opatrenia o postupoch účtovania sú aj pomerne rozsiahle ustanovenia o spôsobe účtovania cenných papierov, podielov, pôžičiek, dividend a podobne, o ktorých sa účtuje v rámci podielovej účasti. Novelou dochádza tiež k presnému obsahovému vymedzeniu účtovania na niektorých účtoch, o ktorých sa doterajšie znenie opatrenia o postupoch účtovania konkrétne nevyjadrovalo.

Na účely účtovania a vykazovania cenných papierov a podielov sa do opatrenia o postupoch účtovania dostávajú nasledujúce definície, ktoré je potrebné na účely správneho účtovania a vykazovania považovať za veľmi dôležité:

  • materskou účtovnou jednotkou je účtovná jednotka, ktorá má rozhodujúci vplyv v jednej alebo vo viacerých dcérskych účtovných jednotkách, pričom rozhodujúci vplyv sa posudzuje podľa § 22 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
  • dcérskou účtovnou jednotkou je účtovná jednotka, v ktorej má iná účtovná jednotka rozhodujúci vplyv, a to vrátane každej dcérskej účtovnej jednotky konečnej materskej účtovnej jednotky,
  • skupinu účtovných jednotiek tvorí materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky,
  • prepojenými účtovnými jednotkami sú dve alebo viaceré účtovné jednotky v rámci skupiny účtovných jednotiek,
  • spoločným rozhodujúcim vplyvom je zmluvne dohodnuté zdieľanie rozhodujúceho vplyvu,
  • podielovou účasťou sa rozumie existencia aspoň 20 % podielu na základnom imaní v inej účtovnej jednotke.

Na účte 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke sa budú účtovať cenné papiere a podiely priamo v dcérskej účtovnej jednotke vymedzenej v § 22 ods. 4 zákona o účtovníctve.

Na účte 062 – Podielové cenné papiere a podiely s podstatným vplyvom sa budú účtovať cenné papiere a podiely na základnom imaní v obchodnej spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv (najmenej 20 % podiel na jej hlasovacích právach), cenné papiere a podiely v rámci podielovej účasti a tiež cenné papiere a podiely v účtovnej jednotke so spoločným rozhodujúcim vplyvom.

Nový názov a obsahové vymedzenie bude mať účet s pôvodným označením 066 - Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku. Po novom sa tento účet bude označovať ako 066 – Pôžičky v rámci podielovej účasti. Na tomto účte sa budú účtovať dlhodobé pôžičky poskytnuté voči prepojenej účtovnej jednotke, účtovnej jednotke so spoločným rozhodujúcim vplyvom a účtovnej jednotke s podielovou účasťou. Navyše povinnosťou veľkých účtovných jednotiek bude na osobitnom analytickom účte evidovať dlhodobé pôžičky poskytnuté voči prepojenej účtovnej jednotke.

Spresnenie obsahového vymedzenia účtov, na ktorých sa účtujú pohľadávky a záväzky v rámci podielovej účasti

Účet 351 – Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku sa premenováva na účet 351 – Pohľadávky v rámci podielovej účasti a rozširuje sa aj jeho obsahové vymedzenie. Na účte 351 – Pohľadávky v rámci podielovej účasti sa s výnimkou pohľadávok z obchodného styku budú účtovať pohľadávky voči prepojenej účtovnej jednotke, účtovnej jednotke so spoločným rozhodujúcim vplyvom a účtovnej jednotke s podielovou účasťou. Predmetom účtovania na tomto účte budú napríklad krátkodobé pôžičky, dlhodobé dividendy a krátkodobé dividendy, úroky z omeškania pri oneskorenom splácaní peňažného vkladu spoločníka obchodnej spoločnosti. Veľká účtovná jednotka má povinnosť na osobitnom analytickom účte evidovať tieto pohľadávky voči prepojenej účtovnej jednotke. V účtovníctve mikro účtovnej jednotky sa tieto účtovné prípady budú účtovať na účte 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom.

Účet 361 – Záväzky v rámci konsolidovaného celku sa premenováva na účet 361 – Záväzky v rámci podielovej účasti a jeho obsahové vymedzenie sa tiež rozširuje. Na účte 361 – Záväzky v rámci podielovej účasti sa s výnimkou záväzkov z obchodného styku budú účtovať záväzky voči prepojenej účtovnej jednotke, účtovnej jednotke so spoločným rozhodujúcim vplyvom a účtovnej jednotke s podielovou účasťou. Veľká účtovná jednotka má povinnosť na osobitnom analytickom účte sledovať tieto záväzky voči prepojenej účtovnej jednotke. V účtovníctve mikro účtovnej jednotky sa tieto účtovné prípady budú účtovať na účte 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom.

Účet 471 – Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku premenováva na účet 471 – Dlhodobé záväzky v rámci podielovej účasti a jeho použitie sa tiež rozširuje. Na účte 471 – Dlhodobé záväzky v rámci podielovej účasti sa s výnimkou záväzkov z obchodného styku budú účtovať záväzky voči prepojenej účtovnej jednotke, účtovnej jednotke so spoločným rozhodujúcim vplyvom a účtovnej jednotke s podielovou účasťou. Veľká účtovná jednotka bude musieť na osobitnom analytickom účte účtovať tieto záväzky voči prepojenej účtovnej jednotke. V účtovníctve mikro účtovnej jednotky sa tieto dlhodobé záväzky v rámci podielovej účasti budú účtovať na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky.

Spresnenie obsahového vymedzenia účtov, na ktorých sa účtujú ostatné pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a členom

Na účte 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom sa s výnimkou pohľadávok z obchodného styku budú účtovať pohľadávky voči účtovnej jednotke, v ktorej nemá účtovná jednotka podielovú účasť (menej ako 20 % podiel na základnom imaní v inej účtovnej jednotke). Môže ísť napríklad o krátkodobé pôžičky, dlhodobé dividendy a krátkodobé dividendy, úroky z omeškania pri oneskorenom splácaní peňažného vkladu spoločníka obchodnej spoločnosti a podobne. V účtovníctve mikro účtovnej jednotky sa na tomto účte budú účtovať aj účtovné prípady, ktoré sa účtujú na účte 351 – Pohľadávky v rámci podielovej účasti.

Na účte 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom sa s výnimkou záväzkov z obchodného styku budú účtovať záväzky voči účtovnej jednotke, v ktorej nemá účtovná jednotka podielovú účasť. Môže ísť napríklad o krátkodobé pôžičky, úroky z omeškania pri oneskorenom splácaní peňažného vkladu a podobne. V účtovníctve mikro účtovnej jednotky sa na tomto účte budú účtovať aj účtovné prípady, ktoré sa účtujú na účte 361 – Záväzky v rámci podielovej účasti.

TIP: Software pre podvojné účtovníctvo, ktorému dôveruje viac ako 17 000 firiem. Vyskúšajte program OMEGA úplne zadarmo.

 

Mikro účtovná jednotka bude mať zakázané účtovať o odloženej dani z príjmov

Povinnosť účtovania o odloženej dani z príjmov sa vzťahuje len na tie účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa § 19 zákona o účtovníctve. Ostatné účtovné jednotky mohli o odloženej dani z príjmov účtovať tiež, ak sa tak dobrovoľne rozhodli. Novelou opatrenia o postupoch účtovania sa do § 10 ods. 4 tohto predpisu dostáva ustanovenie, ktoré vyslovene hovorí, že v účtovníctve mikro účtovnej jednotky sa o odloženej dani z príjmov neúčtuje.

Výnimky z účtovania časového rozlíšenia podľa kategórie účtovnej jednotky

Novela opatrenia o postupoch účtovania v nadväznosti na kategorizáciu účtovných jednotiek do troch veľkostných skupín podľa novelizovaného zákona o účtovníctve ustanovuje aj výnimky z účtovania časového rozlíšenia. Mikro účtovná jednotka nemusí (ale dobrovoľne môže) na účtoch časového rozlíšenia účtovať nevýznamné a stále sa opakujúce účtovné prípady, ktoré súvisia s účtovaním nákladov a výnosov medzi dvoma účtovnými obdobiami. Výnimka sa nesmie uplatňovať na účtovanie časového rozlíšenia, ktoré sa vzťahuje na účtovné prípady týkajúce sa účtovania dotácií a emisných kvót.

Malé účtovné jednotky a veľké účtovné jednotky o časovom rozlíšení musia účtovať povinne. Výnimka z účtovania časového rozlíšenia sa môže v malých účtovných jednotkách a veľkých účtovných jednotkách uplatňovať len vtedy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.

Ostatné zmeny v novele opatrenia o postupoch účtovania

Na účte 252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely sa naďalej účtujú vlastné akcie a vlastné obchodné podiely v obstarávacej cene. Novinkou však je, že na vlastné akcie a vlastné obchodné podiely sa v účtovníctve bude vytvárať zákonný rezervný fond s použitím účtu 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov alebo účtu 421 – Zákonný rezervný fond. Doteraz sa účet 252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely vykazoval v účtovnej závierke na strane pasív vo vlastnom imaní so znamienkom mínus. Počnúc účtovnou závierkou zostavovanou za rok 2014 sa tento účet bude vykazovať na strane aktív v krátkodobom finančnom majetku v kladnej hodnote.

Podľa § 42 ods. 3 opatrenia o postupoch účtovania sa analytické účty v k účtom účtovej triedy 3 – Zúčtovacie vzťahy sa vytvárajú podľa jednotlivých dlžníkov a veriteľov, ich rovnorodých skupín a podľa jednotlivých druhov mien. Veľká účtovná jednotka bude navyše povinná na osobitných analytických účtoch sledovať aj pohľadávky z obchodného styku a záväzky z obchodného styku voči prepojenej účtovnej jednotke a voči účtovnej jednotke s podielovou účasťou.


Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.