Daň z nehnuteľností na rok 2014

Ján Benko | 18.01.2014
Daň z nehnuteľností na rok 2014
Daň z nehnuteľností je jednou z miestnych daní, ktorú spravuje obec (resp. mesto). Kedy je potrebné podať priznanie k dani z nehnuteľností sa dočítate v tomto článku.

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2014

Pre rok 2014 sú relevantné podoby priznaní k dani z nehnuteľností, a síce

  • priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len „priznanie k dani z nehnuteľností“) a
  • čiastkové priznanie (resp. čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti).

Lehota na podanie priznaní je do 31. januára 2014.

Vzory tlačív priznaní k dani z nehnuteľností pre:

Do skupiny daň z nehnuteľností patrí daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov (vrátane nebytových priestorov). Kto je daňovníkom, čo je predmetom dane, ako sa určuje základ dane a aká môže byť výška sadzby dane sa viac dočítate v článku Daň z nehnuteľností v roku 2013. V priebehu roka 2013 neboli tieto skutočnosti novelizované.

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva len daňovník (fyzická osoba či právnická osoba), ktorému ku dňu vzniku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností vznikla práve prvá daňová povinnosť v súvislosti s nehnuteľnosťou. V súvislosti s každou ďalšou nehnuteľnosťou (prípadne inými skutočnosťami nižšie uvedenými) podáva daňovník čiastkové priznanie. Následne daňovník daň platí každoročne na základe rozhodnutia, ktorým obec daň vyrubuje.

Poznámka: Aj v prípade keď daňovník podá čiastkové daňové priznanie v súvislosti napr. so zmenou účelu využitia stavby, ďalšie čiastkové priznanie podáva až keď nastane ďalšia skutočnosť ovplyvňujúca správnosť vyrubenia dane.

Príklad: Živnostník podniká v oblasti servisu (opráv, rekonštrukcií alebo úprav) osobných a nákladných motorových vozidiel vo vlastnej garáži. Je teda daňovníkom tejto nehnuteľnosti – stavby (garáž je predmet dane). Garáž kúpil v roku 2012 (ako svoju prvú nehnuteľnosť) a prvý krát podal priznanie k tejto nehnuteľnosti na rok 2013. Počas roka 2013 nenastali žiadne zmeny tejto nehnuteľnosti – napr. nevykonával stavebné úpravy, ktoré by rozšírili pôdorys, resp. nepristavil podlažie a pod. V roku 2014 nemusí podávať priznanie (ani čiastkové). Jeho povinnosťou bude prevziať rozhodnutie o vyrubení dane a daň v lehote zaplatiť.

Variant A: Ak by garáž kúpil v priebehu roka 2013 a išlo by o jeho jedinú nehnuteľnosť, musel by podať priznanie do 31. januára 2014.
Variant B: Ak by rozšíril pôdorys garáže v zmysle § 11 zákona č. 582/2004 Z. z., musel by podať čiastkové priznanie do 31. januára 2014.

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník, ak sa v priebehu roka 2013 stal vlastníkom správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmeru pozemku, účelu využitia stavby bytu, alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Príklad: Podnikateľ A predal v roku 2013 sklad podnikateľovi B; zmeny v katastri nehnuteľností boli vykonané ešte v roku 2013. Za predpokladu, že obidvaja podnikatelia už podali v minulosti daňové priznanie k dani z nehnuteľností, podnikateľ A podá čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti k dani zo stavieb (zaniklo vlastníctvo = zanikla daňová povinnosť) a podnikateľ B podá čiastkové priznanie k dani zo stavieb (vzniklo vlastníctvo = vznikla daňová povinnosť). Obidvaja podnikatelia sú povinní podať čiastkové priznanie do 31. januára 2014. Podnikateľ B zaplatí daň na základe doručeného rozhodnutia o vyrubení dane. Podnikateľ A daň z nehnuteľností neplatí – v súvislosti s daným skladom prešla táto povinnosť na podnikateľa B.

V priznaní k dani z nehnuteľností a čiastkovom priznaní daňovník daň nevyčísľuje (nepočíta). Uvádzajú sa pravdivé údaje o skutočnostiach rozhodujúcich na vyrubenie dane (podľa obsahovej náplne jednotlivých príloh) a daň vyčísli a vyrubí správca dane (obec, resp. mesto) jedným rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie (= na celý kalendárny rok) a všetky nehnuteľnosti.

V čiastkovom priznaní sa uvádzajú len zmeny údajov oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností (len aktualizácia už poskytnutých údajov).

Vznik a zánik daňovej povinnosti a miestna príslušnosť na rok 2014

Podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (zákon č. 582/2004 Z. z.) daňová povinnosť vznikla 1. januára 2014 daňovníkom, ktorí sa v roku 2013 stali vlastníkmi, správcami, nájomcami alebo užívateľmi nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Právny vzťah daňovníka k danej nehnuteľnosti je v jednotlivých skupinách nehnuteľností odlišný. Napríklad v prípade dane zo stavieb môže daňová povinnosť daňovníkovi vzniknúť všetkými vymenovanými spôsobmi, t. j. nadobudnutím do vlastníctva, správy, nájmu ako aj skutočným užívaním stavby. Rozhodujúci je stav k 1. januáru daného roka.

Takýto daňovníci sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností v lehote do 31. januára 2014.

Upozornenie: Ak osoba nadobudne postavenie daňovníka 1. januára 2014, vzniká jej daňová povinnosť a je povinná podať priznanie k dani z nehnuteľností, prípadne čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2014. Teda daň z nehnuteľností bude platiť už na rok 2014. Spravidla ide o veľmi ojedinelé prípady.

Daňová povinnosť zanikla 31. decembra 2013 daňovníkom, ktorí v roku 2013 prestali byť vlastníkmi nehnuteľnosti (napr. predali byt, pozemok), správcami, nájomcami alebo užívateľmi nehnuteľnosti.

Takýto daňovníci sú povinní podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností v lehote do 31. januára 2014. Daň z nehnuteľností platiť na rok 2014 nebudú v prípade, že už nie sú daňovníkmi žiadnej ďalšej nehnuteľnosti. Podaním čiastkového priznania na zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností oznámia správcovi dane (obci či mestu), že už nie sú daňovníkmi danej nehnuteľnosti.

Podľa § 99 ods. 1 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vykonáva správu dane z nehnuteľností obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. Sídlo daňovníka zapísané napríklad v obchodnom registri a živnostenskom registri nie je rozhodujúce.

Príklad: Právnická osoba so sídlom v Bratislave má vo svojom vlastníctve výrobnú prevádzku a niekoľko predajných prevádzok v rôznych obciach (resp. aj v mestách) na Slovensku. V roku 2013 postavila dve nové prevádzky v ďalších dvoch iných obciach (resp. v mestách). Všetky legislatívne, administratívne a technické povinnosti prebehli v roku 2013 (vrátane zápisu do katastra) a začal sa prevádzkovať aj predaj. Daňová povinnosť k novým nehnuteľnostiam vznikla k 1. januáru 2014 a čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností bude nutné podať každej obci/mestu (t. j. každému správcovi dane) samostatne najneskôr do 31. januára 2014.

Zmeny skutočností rozhodujúcich pre správne vyrubenie dane, ktoré nastali v priebehu roka 2013 sú dôvodom na podanie čiastkového priznania k dani z nehnuteľností (príslušnej skupine) do 31. januára 2014. Takouto zmenou nie je zmena sadzby dane.

Príklad: Spoločnosť s ručením obmedzeným vykonala na svojej administratívnej budove technické zhodnotenie a pristavila ešte jedno nadzemné podlažie. Je povinná podať čiastkové priznanie k dani zo stavieb v lehote do 31. januára 2014. Správca dane (obec, resp. mesto) na základe nových pravdivých údajov vyrubí daň z nehnuteľností v novej výške.

Ak nastanú zmeny skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie dane počas roka 2014 – napríklad dôjde k zmene účelu nehnuteľnosti (napríklad preklasifikovanie poľnohospodárskeho pozemku na stavebný pozemok, zmena účelu užívania stavby – začatie podnikania), tieto sa prejavia až v roku 2015 podaním čiastkového priznania k dani z nehnuteľností.

Aj keď sa v tomto článku primárne venujeme podnikateľským subjektom, priznanie, resp. čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností musia podávať a daň platiť aj fyzické osoby nepodnikatelia – občania. Osobitný režim platí pre nehnuteľnosti nadobudnuté vydražením.

Sankcie pri dani z nehnuteľností

Aj daň z nehnuteľností môže byť predmetom daňovej kontroly (daňovú kontrolu vykonávajú zamestnanci obce, resp. mesta). Za nepodanie priznania, resp. čiastkového priznania k dani z nehnuteľností hrozí fyzickej osobe alebo právnickej osobe pokuta od 5 eur do 3 000 eur. Najviac ale do výšky vyrubenej dane.

 


O autorovi

Ing. Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.