Predmet podnikania

Redakcia Podnikajte.sk | 15.12.2009
Predmet podnikania

Naša legislatíva umožňuje občanovi podnikať v predmete činnosti, aký si sám určí. Musí len splniť zákonom stanovené podmienky. No definovanie predmetu podnikania sa často stáva v praxi problémom. Tak pre záujemcu o živnostenské oprávnenie, ako aj živnostenské úrady.

Živnostenský zákon obsahuje pozitívne a negatívne vymedzenia živností. Živnosť definuje ako sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku. Stanovuje všeobecné podmienky a osobitné podmienky prevádzkovania regulovaných, čiže remeselných alebo viazaných živností. Tiež zreteľne určuje – a to je negatívne vymedzenie, ktoré činnosti nie sú živnosťou, alebo inak povedané, ktoré sú vylúčené z pôsobnosti živnostenského zákona.

Záujemca o voľné živnosti musí spĺňať len všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti. Voľnými živnosťami sú podľa zákona všetky činnosti, ktoré nepatria medzi regulované živnosti. V zákone množina voľných živností nie je ohraničená. To je dôvod aj mnohých problémov v praxi. Žiadny zoznam ju však nemôže vyčerpávajúco vymedziť.

Žiadateľ má právo na slobodu voľby predmetu podnikania. No zároveň si ho musí definovať jasne, určito a zrozumiteľne. Živnostenský úrad má zasa právo v prípade nejasností požadovať od záujemcu, aby predmet podnikania bližšie spresnil. Úrady musia byť schopné posúdiť rozsah podnikateľskej činnosti a tiež vedieť určiť, či ohlasovaný predmet podnikania je vôbec živnosťou, alebo či ide o voľnú, remeselnú alebo viazanú živnosť. Pri regulovaných živnostiach musí žiadateľ splniť viaceré podmienky, napríklad podmienky odbornej spôsobilosti upravené v živnostenskom zákone.


Praktická Rada: Na portáli www.podnikajte.sk sa nachádza tiež zoznam viazaných, remeselných a odporúčaných voľných živností.

V praxi sa často stáva, že mnoho firiem si svoj predmet podnikania definuje nejasne a neurčito. Ciele takéhoto konania môžu byť rôzne, záujemca má záujem mať čo najširší predmet podnikania, najmä ak je jeho činnosť rôznorodá, alebo ide o snahu vyhnúť sa splneniu prísnejších podmienok pre získanie živnostenského oprávnenia, alebo tiež záujem dostať sa pod pôsobnosť živnostenského zákona hoci ich podnikanie spadá pod kompetenciu osobitného predpisu. Osobitné predpisy v mnohých prípadoch požadujú splnenie náročnejších podmienok pre začatie podnikania.

Rozhodovanie úradom i podnikateľom komplikuje aj technický rozvoj a nástup nových technológií a tým aj nových predmetov podnikania.

Praktická Rada: Pred návštevou úradu Vám môže pomôcť vyhľadanie v zozname odporúčaných voľných živností a ich bližšom vymedzení.

O autorovi

Redakcia podnikajte.sk