Vzorové zmluvy

Pracovná zmluva
Redakcia Podnikajte.sk | 09.02.2010

Pracovná zmluva

Pracovná zmluva je základom založenia pracovného pomeru medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Jej predmetom je vymedzenie druhu práce, miesta výkonu práce, deň nástupu do práce a mzdové podmienky, pokiaľ nie sú opravené v kolektívnej zmluve. Spravuje sa Zákonníkom práce.

Dohoda o brigádnickej práci študentov
Redakcia Podnikajte.sk | 09.02.2010

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ podpísať so zamestnancom, ktorý je študentom a najviac môže odpracovať 100 hodín v kalendárnom roku. Potvrdenie o tom, že prácu bude vykonávať študent je podmienkou uzatvorenia takejto Dohody.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti
Redakcia Podnikajte.sk | 09.02.2010

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

Dohody o hmotnej zodpovednosti sa zvyčajne uzatvárajú s osobami, ktoré majú prístup do pokladní a takáto dohoda je základom na určenie zodpovedného pracovníka v prípade straty zverených hodnôt (najčastejšie peňazí. Predmetom dohody však môžu byť len veci určené na obeh a obrat (ceniny, peniaze, tovar na sklade a pod.) a možno ju uzatvoriť len zo zamestnancom, ktorý je v pracovnom pomere a zamestnancom starším ako 18 rokov.

Vzorové dokumenty - jednoosobová s.r.o.
Redakcia Podnikajte.sk | 08.02.2010

Vzorové dokumenty - jednoosobová s.r.o.

Vzory základných dokumentov pre založenie jednoosbovej s.r.o. V tomto článku nájdete vzory vzorové dokumenty a zmluvy potrebné k založeniu s.r.o - návrh na vklad, podpisový vzor, prehlásenie správcu vkladu, zakladateľskú listinu, zápisnicu z ustanovujúceho valného zhromaždenia a podobne.

Zmluva o sprostredkovaní
Redakcia Podnikajte.sk | 24.01.2010

Zmluva o sprostredkovaní

Zmluva o sprostredkovaní je typom obstarávateľskej zmluvy. Sprostredkovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby mal záujemca príležitosť uzatvoriť určitú zmluvu. Je teda sprostredkovaním obchodnej príležitosti pre záujemcu s treťou osobou. Za túto činnosť patrí sprostredkovateľovi provízia.

Zmluva o obchodnom zastúpení
Redakcia Podnikajte.sk | 24.01.2010

Zmluva o obchodnom zastúpení

Zmluvnými stranami tohto zmluvného vzťahu musia byť len podnikatelia podnikajúci na základe živnostenského alebo iného podnikateľského oprávnenia. Tento typ zmluvy sa používa najmä na vytváranie podmienok na distribúciu určitého tovaru na určitom území (teritóriu). Obchodným zastúpením rozumieme činnosť, ktorá spočíva v sprostredkovaní alebo v uzatváraní zmlúv v mene zastúpeného.

Kúpna zmluva - podnikatelia
Redakcia Podnikajte.sk | 24.01.2010

Kúpna zmluva - podnikatelia

Touto formu kúpnej zmluvy použijú účastníci v prípade, že sú podnikateľmi a nákup a predaj je predmetom ich podnikateľskej činnosti. Na základe tejto zmluvy dochádza k výmene tovaru za peniaze. Zmluvu podľa Obchodného zákonníka budú uzatvárať výlučne podnikatelia ak sa vzťah, ktorý vznikne zmluvou, bude týkať ich podnikateľskej činnosti. Predmetom predaja/kúpy môže byť výlučne len hnuteľná vec.

Zmluva o tichom spoločenstve
Redakcia Podnikajte.sk | 24.01.2010

Zmluva o tichom spoločenstve

Zmluva o tichom spoločenstve upravuje vzťah podnikateľa a tichého spoločníka, na základe ktorého sa tichý spoločník zaväzuje podieľať sa na podnikateľskej činnosti podnikateľa určitým vkladom a podnikateľ sa mu zaväzuje určitý podiel na čistom zisku dosiahnutom na svojej podnikateľskej činnosti.